València, 5 de juny de 2020.- Ja han començat les obres de “Urbanització del Parc Central Zona Russafa-Malilla Zona Dr. Domagk i altres”. Es tracta de les actuacions que van quedar pendents d'executar en la superfície en el seu moment ocupada per les instal·lacions d'un concessionari d'automòbils. Les primeres tasques a realitzar són el clos, desbrossament i sondatges del terreny i moviment de terres. Entre les actuacions pendents destaquen, a l'entorn del moll 4 confrontant a l'Av. Peris i Valero, la finalització del mur verd, la construcció d'un joc infantil. També la continuïtat del canal i font de l'accés pel carrer Dr. Domagk, entre altres.

València, 21 d'abril de 2020. Una vegada ha deixat d'estar vigent el Decret llei 10/2020 de 29 de març de l'Estat d'Alarma que prohibia determinades activitats, entre altres, en el sector de la construcció, la societat Valencia Parque Central ha pogut reprendre l'execució del contracte de les obres del projecte “Habilitació de solars de la Fase 1A del PAI A.4.1 Parque Central de València”. Els treballs es realitzen amb tots els requisits i mesures exigides per les autoritats per a la prevenció del contagi del COVID 19.

València, 20 de marzo de 2020.- La societat Valencia Parque Central ha acordat adjudicar a la UTE GUEROLA TRANSER, SLU- SERVICIOS Y APLICACIONES INEL, SL,, les obres de “Urbanització del Parc Central Zona Russafa-Malilla Zona Dr. Domagk i uns altres ". L'empresa URBANISTAS INGENIEROS, SA ha quedat en primer lloc en la licitació del contracte de direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de les obres.  L'execució dels treballs està condicionada a l'evolució de la crisi actual del coronavirus. L'inici i desenvolupament s'adaptarà a les circumstàncies i directrius que les administracions indiquen.

València, 9 de setembre de 2019.- La societat Valencia Parque Central ha licitat hui les obres d'urbanització del Parc Central Zona Russafa-Malilla que van quedar pendents d'executar en la superfície en el seu moment ocupada per les instal·lacions d'un concessionari d'automòbils. A més de diverses instal·lacions del parc a l'entorn del moll 4, confrontant a l'Av. Peris i Valero, es completaran vials d'accés i el canal i font de l'entrada pel carrer Dr. Domagk.

València, 14 de juny de 2019.- La Societat Valencia Parque Central ha adjudicat les obres del projecte “Habilitació de solars de la Fase 1A del PAI A.4.1 Parc Central de València” a l'empresa Grupo Bertolín SAU per un import d, 1.402.123.83 sense IVA. Els treballs a realitzar dotaran a les parcel·les situades en el carrer Bailén enfront de l'estació València Joaquín Sorolla (P3), Mestre Sosa- Sant Vicent Màrtir (P6) i Avinguda Peris i Valero-Juan Ramón Jiménez (P9) de les infraestructures i escomeses de sanejament, telefonia, electricitat, aigua, enllumenat, semaforización i reg). També contempla les tasques necessàries envoreres, vials, semaforización, carril bici, jardinería…

València, 25 de març de 2019.-La Societat València Parque Central ha anunciat hui la licitació de les obres del projecte “Habilitación de solars de la Fase 1A de el PAI A.4.1 Parc Central de València” per a l'execució de les actuacions necessàries per a convertir en solars les parcel·les P3, P6 i P9 situades, respectivament, en el carrer Bailén enfront de l'estació València Joaquín Sorolla, Mestre Sosa- Sant Vicent Màrtir i Avinguda Peris i Valero-Juan Ramón Jiménez.

València, 8 de febrer de 2019. El Tribunal de Comptes ha aprovat un Informe de fiscalització de l'activitat de les Societats Públiques d'Integració del Ferrocarril participades per ADIF-Alta Velocitat i constituïdes pel Ministeri de Foment i les Administracions Local i Autonòmica. L'informe, a 31 de desembre de 2016, té com a objectiu analitzar el compliment dels acords arreplegats en els convenis de les Societats d'Integració del Ferrocarril (SIF), verificar que la seua activitat s'adecua al seu objecte social i comprovar que han realitzat l'adequat registre comptable de les operacions derivades dels pactes en els convenis.