PLANEJAMENT UBANÍSTIC

El planejament urbanístic de l'àmbit del Parc Central, ha sigut elaborat per l'Ajuntament de València.

A l'actuació Parc Central li afecten tant l'Homologació Sectorial Modificativa del Pla General Sector Centre i Sud com el Pla de Reforma Interior A.4.1 “Actuació Urbanística Parc Central”.

Els dos plans van ser sotmesos a informació pública d'abril a juny de l'any 2005 i aprovats provisionalment pel Ple municipal del 26 de maig del 2006.

Es troben actualment aprovats per resolució del conseller de Territori i Vivenda amb data 26 de març de 2007   pdfBOPV nº 72, de 26-3-2007

Accés a la pàgina web de l'Ajuntament de València on es troba tota la informació i plànols definitius de l'Homologació i Pla de Reforma Interior A.4.1 . “Actuació Urbanística Parc Central”.

PAI

El Programa de l'Actuació Integrada és l'instrument tècnic-jurídic que preveu la Llei Urbanística Valenciana per a desenvolupar les obres d'urbanització previstes en el planejament. El ple municipal de l'Ajuntament de València va aprovar el PAI Parc Central del PRI A.4-1 el 27 de juny de 2014.

PAI Unitat d'Execució A.4-1 "Parc Central"

URBANITZACIÓ

ambitourbanizDESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC


El 10 de setembre del 2009 l'Ajuntament de València i la societat Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 SA van subscriure un Acord Marc per al desenvolupament urbanístic de l'Actuació Parc Central pel que l'Ajuntament encarrega a la Societat la realització dels treballs tècnics previs necessaris per a l'adopció de l'Acord municipal pel que s'acorde la gestió directa per al desplegament i execució de l'Actuació Integrada/Unitat d'Execució A.4-1 “Parc Central” a la Societat.

En virtut d'aquest acord la societat queda encarregada de realitzar les contractacions de serveis que es requerisquen amb vista a elaborar el Projecte d'Urbanització integrant de l'alternativa tècnica del Programa d'Actuació Integrada de l'esmentada Unitat d'Execució; la Proposició Juridico-Econòmica i el Projecte de Reparcel·lació.

PROJECTE D'URBANITZACIÓ


El Parc Central de València constituïx una de les últimes peces urbanes d'envergadura e importants que falta per desenvolupar de la ciutat. Aquesta zona es caracteritza: per les seues dimensions; per la seua centralitat, en estar situada pràcticament en el centre de la ciutat; per la seua localització junt amb el major nuc de comunicacions de l'àrea metropolitana de València, adjacent a alguns dels monuments i béns d'interés històric, artístic i cultural més importants de la ciutat com són l'estació del Nord, les Grans Vies o l'Eixample; i l'oportunitat de resoldre importants problemes quant a dèficits d'equipaments, segregació física i social i deficiències en la mobilitat i accessibilitat entre alguns barris.Aquestes característiques brinden l'ocasió d'efectuar una de les operacions d'intervenció urbana més importants que poden efectuar-se a Europa en aquests moments.

En desplegament del planejament urbanístic s'executaran les obres d'urbanització de l'àmbit de l'Actuació Parc Central que vénen definides a través d'un projecte d'urbanització de la redacció de les quals està encarregada la Societat i que està inclòs en el PAI.

Assistència Tècnica en la Redacció del Projecte d'Urbanització 

pdfPlànol de l'àmbit del Projecte d'Urbanització en format pdf

Exposició Anteprojectes